វែក

ដោយ អាំង ជូលាន

សព្វថ្ងៃនេះកុំថាឡើយតែនៅទីក្រុង សូម្បីតែនៅជនបទក៏វែកដែលធ្លាប់ធ្វើពីត្រឡោកដូងស្ទើរតែបាត់បង់ពីការប្រើប្រាស់និងការផលិតទៅហើយ អ្នកដែលនៅប្រើមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ (រូបលេខ១-៤)។ នៅជំពូក១, លេខរៀងទី២៤ ខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញពីការធ្វើវែកនេះម្តងហើយ។ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកតាជាអ្នកធ្វើដដែល ស្រុកភូមិដដែល ពោលគឺភូមិសណ្តាន់, ឃុំពាក់ស្នែង, ស្រុកអង្គរធំ, ខេត្តសៀមរាប។ សូមមើលកុនភ្ជាប់មកជាមួយនេះ។

KR 7 26 Movie