បំពេទារកទើបនឹងចាប់ជាតិ

ដោយ ភឹង តារា និង ឯម គឹមស្រៀង

ក្នុងភាសាខែ្មរមានពាក្យថា «និយាយដូចគេចោលដឹងទាំងដង»។ ឯន័យនោះ នរណា ក៏យល់ដែរសេចក្តីរៀបរាប់ពន្យល់ពីផ្នែកចុងបង្អស់នៃកិច្ចចុងបង្អស់ក្នុងពិធីបូជាសព្វនេះមាននៅជំពូកទី២, លេខរៀងទី៥៦ស្រាប់។ យើងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថា ការបំពេនោះពុំមែនបំពេសពទេដ្បិតនៅដំណាក់កាលនេះគេសន្មត់ថាសពនោះទៅចាប់ជាតិជាទារករួចហើយ។ ដូច្នេះនេះជាការបំពេទារកដែលលែងមានការទាក់ទងអ្វីនឹងសពនោះទៀតឡើយ (រូបលេខ១-៣)។