ស្លឹកនិងក្បាបត្នោត

ដោយ អាំង ជូលាន

ការរៀបរាប់អំពីវត្ថុដែលធ្វើពីស្លឹកនិងក្បាបត្នោតដូចមានសង្ខេបនៅរូបលេខ១-២ មាននិយាយរួចហើយនៅជំពូក៣, លេខរៀងទី៥៦។ នៅទីនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីនឹងនិយាយបន្ថែមឡើយ គឺគ្រាន់តែដាក់រូបកុនដែលមើលទៅងាយយល់ ដោយសារមានចលនាបង្ហាញកាយវិការ។