Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(បែ្រសម្រួលដោយ ៖ អាំង ជូលាន), Bernard Dupaigne
(ប្រែសម្រួលដោយ ៖ ស៊ីយ៉ុន សុភារិទ្ធិ), Jean Filliozat
(ប្រែសម្រួលដោយ ៖ ស៊ីយ៉ុន សុភារិទ្ធិ), Paul Mus
(ប្រែសម្រួលដោយ ៖ អាំង ជូលាន), Bernard-Philippe Grolier
(ប្រែសម្រួលដោយ ៖ អាំង ជូលាន), George Coedès
(ប្រែសម្រួលដោយ ៖ អាំង ជូលាន), George Cœdès
(ប្រែសម្រួលដោយ ៖ អាំងជូលាន), Mireille Bénisti

-

-APSARA Authority, Nara National Cultural Properties Research Institute
-APSARA Authority, University of Otago

/

/ from the Editors / Note de la réduction, កំណត់នៃអ្នកនិពន្ធនាយក
/ Note des éditors, កំណត់នៃអ្នកនិពន្ធនាយក / Note from the Editors
/ Note from the Editors / Note des éditors, កំណត់នៃអ្នកនិពន្ធនាយក

A

Abbe, Gabrielle
Ahmady, Leeza
and Ashley Thompson, eds., Pamela Corey
and Leedom Lefferts, Louise Cort,
and Li Yu-Qun, Qiao Liang,
and the APSARA Authority, Agency for Cultural Affairs, Nara Nation
Angkor Project, Greater
Antelme, Michel
Apsara Conservation Project (GACP), German
avec le concours de Chea Socheat, Bertrand Porte,

B

Back Covers, Front &
Back Covers, Front and
Baskin, Bonnie
Bhattacharya, Kamaleswar
Boun Suy, Tan
Bourdier, Frédéric
Brown, Robert L.
Bunnine, Pi

C

Chamroeun, Chan
Chan, Khieu
Chanthourn, Thuy
Chhem, R.
Chhem, R.K.
Chouléan, Ang
Choulean, Ang
Christian Fischer, Federico Carò,
Collins, Darryl
Condominas, Georges
Conservation Project (GACP), German Apsara
Contents, Table of
contents, Table of
Corey, Pamela N.
Cotents, Table of

D

D. Sharrock, Peter
Darith, Ea
Demeter, F.
Demeter, Fabrice
Deth, Thach
Domett, Kate
Douglas, Janet G.
Dumarçay, Jacques

e

editors, The co-

F

Filippi, Jean-Michel
Franiatte, Marc

G

Gaucher, Jacques
Giteau, Madeleine
Goodall, Dominic
Guthrie, Elizabeth

H

Hansen, Anne
Harris, Ian
Hendrickson, Mitch

I

Ishizawa, Yoshiaki

K

Kiesewetter, Arndt

L

Leisen, Hans
Leon Collins, Darryl
Lowman, Ian
Ly, Boreth
Ly Daravuth, Ingrid Muan,
Lyno, Vuth

M

Maline, Yim
Marui, Masako
MIKAELIAN, Grégory
Mikaelian, Grégory
Mission, Tokyo, Sophia University Angkor International
Muan, Ingrid

N

Narayanan, Vasudha
Narin, Chea
Nelson, Roger
Nivot-Goes, Nathalie
Nut, Suppya Hélène

o

of Contents, Table
O’Reilly, Dougald
O’Reilly, Dougald J.W.

P

Phalla, San
Platt, Martin
Polkinghorne, Martin
Porte, Bertrand
Pottier, C.
Pottier, Christophe

R

Rachana, Chhay
Rethy Kieth Chhem, Christophe Pottier,
Romagnoli, C.
Rooney, Dawn F.
Roveda, Vittorio
Royère, Pascal

S

S. Maxwell, Thomas
Sachara, Phin Vichear
Safeguarding Angkor, Chinese Government Team for
SATO, Katsura
Scott Ellis Green, Phillip
Sharrock, Peter
Sher, Sacha
Shimizu, Naho
SHIMODA, Ichita
Siew, PY.
Siyonn, Sophearith
Socheat, Chea
Sokha, Tep
Sokrithy, Im
Sopheara, Chap
Soutif, Dominique
Stark, Miriam T.
Stock, Emiko
Suy, Tan Boun
Sytha, Pheng

T

T. Stark, Mirriam
Team for Safeguarding Angkor, Japanese Government
Tetsuo Matsumoto, Sota Yamamoto,
Than, Heng
the Contributors, On
the Contributors, On
the Editors, Note from
the Editors, Note from
Thompson, Ashley
Thon, Tho
Thyda, Pich
Trompoukis, C.
Tsukawaki, Shinji

v

v. Leisen, Esther Plehwe
Venkatesh, SK
Vickery, Michael

W

Wang, SC.
Wolfarth, Joanna
Wong, KM.

Y

Yim, A.F.

គង់ វីរៈ, រស់ សុខុម, អាំង ជូលាន,

ចាន់ដឹប, ស៊ុន
ចាន់ម៉ារ៉ា, ព្រាប
ច័ន្ទថន, ហ៊ីង

ដារិទ្ធ, អ៊ា

ទស្ស សុមនាថ, ស្វាយ ពិសិដ្ឋ,

រចនា, ឆាយ

លឹម ស្រ៊ូ, ហង្ស ច័ន្ទសោភា,

វិសុទ្ធ, ឆាយ

សុភារិទ្ធ, ស៊ីយ៉ុន
សោភារ៉ា, ចាប
ស្រ៊ុន តិច, គឹម សំណាង, ខៀវ ច័ន្ទ,

អ៊ា ដារិទ្ធ, ហេង ថាន, អ៊ឹម សុខរិទ្ធី,