អត្ថបទថ្មីៗ ២០១៧-២០១៨

ជំពូក១ ៖ របរចិញ្ចឹមជីវិត, ឧបករណ៍

ជំពូក២ ៖ ជំនឿ, ទំនៀមទម្លាប់

ជំពូក៣ ៖ សិល្បៈ , អក្សរសាស្រ្ត

ជំពូក៤ ៖ មរតកបុរាណ, ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ជំពូក៥ ៖ ភូមិសាស្រ្ត, បរិស្ថាន, ធម្មជាតិ

ជំពូក៦ ៖ សម្រង់, ភាសាសាស្រ្ត

ជំពូក៧ ៖ សម្លេង, កុន